October 28, 2015

คลองบางหลวง – ร่วมชื่นชมตำนานที่ยังคงเหลืออยู่

เส้นทางคลองบางหลวงในสมัยธนบุรีนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งของวังหลวง และบ้านเรือนเจ้านาย – ขุนนาง จำนวนมาก คลองเส้นนี้จึงถูกเรียกว่าคลองบางหลวงไปด้วย เหมือนที่หนังสือ “เด็กคลองบางหลวง” ของ “กาญจนาคพันธุ์” หรือ “ขุนวิจิตรมาตรา” ได้เขียนไว้ว่า “คลองบางหลวงในสมัยเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็ก […]