November 19, 2015

วันมาฆบูชา 2559 หรือวันจาตุรงคสันนิบาต

และแล้วก็ใกล้ถึงวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 หนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาพุทธของเรา สำหรับปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ซึ่งถ้าอ้างอิงตามปฏิทินจัทรคติแล้วจะตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 3 แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน […]