October 29, 2015
การวางแปลนห้องครัว

การวางแปลนห้องครัวให้ใช้งานสะดวก

การวางแปลนห้องครัว – ในบรรดาห้องทั้งหลาย ห้องครัวได้กลายเป็นห้องที่เราให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะในวันหนึ่งๆ เราให้เวลากับห้องนี้มากพอสมควร ก่อนการตัดสินใจที่จะลงมือสร้างครัวสิ่งแรกที่ควร คำนึงถึงเป็นลำดับแรกคือ การวางแปลนครัวที่ถูกต้อง เพราะจะทำให้เหมาะสมกับการใช้งาน และได้รับประโยชน์ ในการใช้สอยได้อย่างเต็มที่ การวางแปลนห้องครัวแบ่งเป็น 4 ลักษณะ […]