October 29, 2015

ความหมายของตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีเหลืองในเทศกาลกินเจ

ตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีเหลือง  ชาวจีนถือว่าสีแดงเป็นสีแห่งสิริมงคล  สีเหลืองเป็นสีแห่งผู้ทรงศีลตั้งใจบำเพ็ญตนให้บริสุทธิ์  เพื่อเตือนสติให้ผู้ที่กินเจระลึกว่าการไม่กินเนื้อสัตว์คือ  การปฏิบัติธรรมรักษาศีลความเป็นมนุษย์  เป็นการเจริญมหาเมตตาธรรมโดยแท้  จะทำให้เกิดสิริมงคลและก่อให้เกิดความสุข  โดยตั้งอยู่บนหลักธรรม 2 ประการคือ  การไม่เบียดเบียนผู้อื่น  ไม่นำเอาชีวิตสัตว์ทั้งหลายมาต่อชีวิตตนเอง และการไม่เบียดเบียนตนเอง  โดยไม่รับประทานสิ่งที่ทำลายสุขภาพร่างกายให้ทรุดโทรม 2 […]